کلیدواژه‌ها = زندگینامه خودنوشت
سوژه زندگینامه خودنوشت از منظر پست مدرنیسم

دوره 3، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 95-119

10.22124/naqd.2019.3275

مریم قائمی؛ فرزان سجودی