دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

طبقه‌بندی تصویرهای بخش پهلوانی شاهنامه بر پایه‌ نظریه تصویرشناسی ادبی محمدرضا شفیعی کدکنی و نظریه سینمایی ژیل دلوز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 تیر 1403

10.22124/naqd.2024.26315.2541

زهرا نورائی نیا؛ ابراهیم محمدی؛ اکبر شایان سرشت


زمان رستگاری در آخرالزمانی های «سنگی بر گوری» و «شازده احتجاب»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 تیر 1403

10.22124/naqd.2024.26654.2553

حمیده مظفری؛ محرم رضایتی کیشه خاله؛ علی تسلیمی


هم‌عرضی رمان برۀ گمشدۀ راعی با سرشت متکثر مدرنیته

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 تیر 1403

10.22124/naqd.2024.27209.2568

فواد مولودی؛ محمد هدایتی