دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. هرمنوتیک: از نظریه تا نقد ادبی؟

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1399

فرزاد بالو


2. تکامل و کارکرد شناختی روایت تخیلی: منظری داروینیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1399

امید همدانی


3. ساختار افسانه‌گردانی در شعر آزاد نیما

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1399

علی تسلیمی


4. تنازع و تعایش گونه‌ها برای بقا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 تیر 1399

امیر سلطان محمدی


5. تاریخ مفاهیم،‌آشکار سازی نزاع های ایدئولوژیک در تاریخ و فهم معنای نوین از متن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1399

محدثه جزائی؛ سیدمحمد علی تقوی؛ سیدحسین اطهری؛ مهدی نجف زاده


6. توصیف و انواع آن بر پایه نظریه توصیف‌شناسی با تکیه بر نفثه‌المصدور شهاب‌الدین محمد خرندزی زیدری نسوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

احمد احمدی شیخلر


7. بازنمایی نقش‌های جنسیتی در کتاب‌های تاریخ دانشگاهی ایران دوره میانه بر مبنای رویکرد تحلیل گفتمان وندایک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

مریم طاهرزاده؛ زهرا ابوالحسنی چیمه؛ زهیر صیامیان گرجی


8. روان‌زخم و پیامدهای آن با تأکید بر دیدگاه اسلاوی ژیژک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 شهریور 1399

سید رحیم موسوی نیا؛ مهسا دهاقانی؛ کریم لویمی مطلق


9. از هرمنوتیک فلسفی گادامری تا ساختارشکنی دریدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

فرزاد بالو


10. نشانه‌های هویت‌شناسانه در تصویرگری‌های شاهنامه برای کودکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

مریم حیدری


11. تحلیل و بررسی رابطه ساختار روایی و فرایند تولید ارزش در گفتمان (مطالعه موردی: رساله الطیرهای فارسی و عربی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

سمیرا شفیعی؛ حمیدرضا شعیری


12. مواجهه در (غیاب!)؛ اصول اساسی میان دیالوگ نظریه‌های ادبی نامتجانس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1399

بهروز سلطانی؛ احمد رضی؛ علیرضا نیکویی


13. بررسی و تحلیل نقدهای فمینیستی ادبیات کودک و نوجوان در نشریه‌ی تخصصی کتاب ماه کودک و نوجوان(1376-1393)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1399

عاطفه جمالی؛ الهام جمشیدی


14. نقد شیوه خطی در تاریخنگاری ادبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1399

حسین هاجری


15. کارناوال‌گرایی در "دکتر نون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1399

فاطمه جمشیدی شال؛ محمد پارسانسب


16. صداهای خاموش در کشمکش‏های گفتمانی سدۀ هفتم از دید سعدی در گلستان.

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1399

سعیده قاسمی؛ محمدحسن حسن زاده نیری؛ نعمت الله ایرانزاده


17. خطاب و فراخوانی جنسیتی سوژه‌ها در داستان‌های صادق هدایت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آذر 1399

پارسا یعقوبی جنبه سرایی؛ مرجان کامیاب


18. پیرامتن عنوان در نظم و نثر فارسی از قرن پنجم تا نهم هجری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1399

عبدالله آلبوغبیش؛ فاطمه گل بابائی


19. درآمدی به نظریة نثر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 دی 1399

علیرضا فولادی


20. بازنمایی عنصر «شخصیت‌» در رمان «چشمهایش» و «دل کور» با کاربست نظریه «خود» در رویکرد جامعه شناختی«کنش متقابل نمادین»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1399

مرتضی هادیان؛ منصوره ثابت زاده؛ حسین ابوالحسن تنهایی


21. تراداستان و سفرِ تراداستانی: گونه ها و کاربست ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1399

علیرضا فرحبخش


22. «آرایه‌های پیرنگ‌ساز»‌ در داستان‌های کودک: با رویکرد نشانه‌شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1399

امیر حسین زنجانبر


23. محاسبۀ تضمن‌های کلامی در غزلی از حافظ با بهره‌گیری از نظریۀ استنباطی گرایس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 بهمن 1399

مریم رشیدی


24. تحلیل نشانه معناشناسی روایتی شطح گونه از معارف بهاولد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1399

محمدرضا نصراصفهانی