جنسیت و قدرت در گفتمان زنانه رمان‌نویسی ایران (با تکیه بر رمان‌های زنان در دو دهه 70-80)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

محدودیت و ممنوعیتی که در طول تاریخ برای زنانه‌نویسی وجود داشته به موازات پرده‌نشینی زنان در اجتماع شکل گرفته و در طول تاریخ نهادینه شده‌است. گرچه ادبیات داستانی در دوره مدرن در ایران شکل گرفت، همچنان گفتمان مردانه بر آن غالب است‌. داستان‌های زنان نیز اغلب به بازتولید کلیشه‌های جنسیتی پرداخته‌اند. از دهه هفتاد به بعد، به موازات گسترش کمی و کیفی رمان‌نویسی زنان، مقارن با رشد آگاهی و تحصیلات و حضور بیشتر آنان در اجتماع در کنار تغییر تدریجی جایگاهشان در حیطه اقتصاد و فرهنگ، دانش خلق‌شده در ادبیات داستانی زنان، اشکال تازه‌ای از قدرت را به وجود آورده و معادله قدرت را از کنشی یک‌سویه به کنشی تعاملی تغییر داده­است. زنان گزاره‌های تازه‌ای را به عنوان امر واقعی وارد ادبیات داستانی کرده، دانشی تولید می‌کنند که نوعی مقاومت در برابر قدرت مستقر و مسلط ایجاد می­کند. آنان از روال‌های طرد و عکسی استفاده می‌کنند که تمایز میان گزاره‌های «غلط» و «درست» را بازتولید می‌کند. در این پژوهش با تحلیل و تفسیر داده‌های مفهومی از ده رمان معروف و موفق نویسندگان زن در دو دهه، چگونگی چرخش مفاهیم قدرت در این رمان‌ها بررسی می‌شود. مهمترین کنش‌های معطوف به قدرت زنان که در رمان فارسی این دو دهه بازتولید شده، عبارت است از چالش با ساخت‌های سنتی قدرت مردسالار، بیان احساس طردشدگی عاطفی در زندگی زناشویی، تفاوت در شیوه‌های مادری و تعریف زن خانگی، آشپزخانه کانون محوری قدرت در خانه، زنانه‌شدن فضاهای شهری، تغییر نقش‌ها و کلیشه‌های جنسیتی و گوناگونی شکل‌های خانواده. مؤلفه‌های تکرارشونده فوق، فرهنگ قدرت را از یک‌سویه‌نگری به سمت فرهنگی تعاملی در ادبیات داستانی ایران سوق داده‌است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Gender and Power in the Feminine Discourse of Novel Writing in Iran

نویسنده [English]

  • Maryam Ameli Rezaei
Assistant Professor in the Institute for Humanities and Cultural Studies
چکیده [English]

The limitations and prohibitions affecting women’s writing during history have taken form in parallel with the restriction of women’s lives to the indoors and have, thus, become institutionalized. Even though fictional literature in Iran was formed in the modern period, it was dominated by the patriarchal discourse, nonetheless. Women’s fiction mainly included the reproduction of gender clichés. Since the 1990s, along with the quality and quantity of the developments in women’s novel writing, the growth of information and education, women’s further presence in society as well as the gradual change of their position in the fields of economy and culture, the knowledge created in women’s fictional literature has established a new form of authority and changed the equation of power from a unilateral action to a mutual one. Women writers have introduced new statements into fictional literature as a real issue, and have produced knowledge leading to a kind of resistance against predominant and settled power. They use the reverse processes which reproduce the distinction between ‘true’ and ‘false’ statements. This paper analyzes and interprets the conceptual data of ten famous and successful novels by female authors in two decades, and studies the change in the concept of power in these novels. The most important actions aiming at female power reproduced in the Persian novel during these decades are: challenges to the traditional patriarchal power structures, the expression of emotional rejection in matrimonial life, difference in maternal methods and the definition of the domestic woman, the kitchen as the main center of power in the house, the femininization of urban spaces, the change of gender roles and clichés and diversity of forms of family life. These elements have led the relations of power from a one-dimensional perspective to an interactive one in Iranian fictional literature.

 
Extended Abstract
 
1. Introduction
Limitations women have faced throughout history, along with their minor role in society, have become institutionalized. Although fiction writing developed in Iran in the modern era, the masculine discourse has always dominated it. Fiction by women writers has been predominantly a reproduction of gender clichés. Since the 1990s, as the awareness of women of their status increased and they started to play a more active role in society and gained a better cultural and economic status, they have produced numerous novels of high quality, through which new forms of power have been developed, changing the power relations into an interactive action rather than a one-way one.
 
2. Theoretical Framework
In the present study, gender and power are the main foci of attention and Foucault’s ideas about power, which according to him is a network of relations that constantly interact with different actors, are employed.
 
3. Methodology
In the present article, data from ten successful novels dealing with power are analyzed in order to explore the changes in how power is commonly perceived. The novels studied here deal with different aspects of power and women’s influence, through which the power shift in the feminine discourse in novel writing can be analyzed.
 
4. Findings
Women introduced a new proposition into fiction, which has led to the development of a kind of resistance to the dominant power. In this article, conceptual data from ten successful novels by female novelists in the past two decades have been analyzed to examine changes in the concept of power in these novels. Among the most important themes concerning the power of women reproduced in Persian novels in the past two decades are challenges to the traditional structures of patriarchal power, feelings of emotional rejection in married life, differences in definition of femininity, kitchen as the core of power at home, femininity of urban spaces, changes in gender roles and clichés and the variety of family forms.
 
5. Conclusion
Concepts such as hegemony, suppression of women and resistance developed in the novels by women novelists in the 1990s and 2000s. The presence of women, as the “other”, explained their perception of reality and challenged the analysis of social behavior and discourse of power. The feminine attitude toward being and human relations and the reproduction of feminine knowledge have resulted in the development of new situations that create new forms of behavior. Women have a closer look at human relations and attach more importance to interpersonal relationships in family life in their novels. The discourse created by women, which revolves around private life and unhealthy power relations in the traditional culture, has focused on revealing problems in the norms of power relations and highlighted incorrect concepts in a way that their pre-determined coherence and rationality have been disrupted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women’s Stories
  • Gender
  • Power
  • The 1990s
  • The 2000s
ابوت، پ. و والاس، ک. 1380. جامعه‌شناسی زنان، ترجمه م. نجم­عراقی، تهران: نی.
افغانی، ع.م. 1372. شوهر آهوخانم. تهران: نگاه.
برمن، م. 1389. تجربه مدرنیته، ترجمه م. فرهادپور. تهران: طرح نو.
اعتمادزاده، م.1384. دختر رعیت، تهران: دنیای نو.
پارسی‌پور، ش. 1382. طوبی و معنای شب، تهران: البرز.
پرستش، ش. و ساسانی‌خواه، ف. 1389. «بازنمایی جنسیت در گفتمان رمان (1375-1384)». فصلنامه زن در فرهنگ و هنر، دوره اول(4): 55-74.
پیرزاد، ز. 1380. چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم، تهران: مرکز.
ـــــــ . 1385. عادت می‌کنیم، تهران: مرکز.
خجسته، ف. و دهقانیان، ج. و فسایی، ج. 1395. «شوهر آهوخانم در بوته نقد پساساختارگرا». پژوهش‌های ادبی، 13(545): 67-92.
خجسته، ف. و فسایی، ج. 1396. «بازتولید مناسبات سلطه در رمان شوهر آهوخانم». نقد و نظریه ادبی، (4): 17-38.
دانشور، س. 1353. سووشون، تهران: خوارزمی.
ـــــــــ . 1377. جزیره سرگردانی، تهران: خوارزمی.
ـــــــــ . 1380. ساربان سرگردان، تهران: خوارزمی.
دریفوس، ه. و رابینو، پ. 1379. میشل فوکو فراسوی ساختارگرایی و هرمنوتیک، ترجمه ح. بشیریه. تهران: نی.
دلوز، ژ. 1386. فوکو، ترجمه ن. سرخوش و ا. جهاندیده. تهران: نی.
دولت‌آبادی، م. 1372. جای خالی سلوچ، تهران: چشمه.
رضوانیان، ق. و کیانی بارفروش، ه. 1394.«بازنمایی هویت زن در آثار رمان‌نویسان زن دهه هشتاد». ادب‌پژوهی، نهم(31): 39-63.
سناپور، ح. 1383. ده جستار داستان‌نویسی، تهران: چشمه.
شاملو، س. 1380.  انگار گفته بودی لیلی، تهران: مرکز.
ـــــــــ . 1385. سرخی تو از من، تهران: مرکز.
شووالتر، ا. 1382. «نقدی از آن خود». زن و ادبیات؛ سلسله پژوهش‌های نظری درباره مسائل زنان، گزینش و ترجمه م. نجم­عراقی و دیگران. تهران: چشمه.
عاملی­رضایی، م. 1397. مناسبات خانوادگی در رمان فارسی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
عسگری، ک. ر. و عسگری­حسنکلو، ع. 1395. صدای زمانه؛ جامعه‌شناسی شخصیت زن در رمان بعد از انقلاب، تهران: اختران.
علیزاده، ا. 1389. «نقش الگوسازی در تعالی خانواده‌های ایرانی». در راهبردهای تحکیم نهاد خانواده، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک: 127- 140.
علوی، ب. 1377. چشمهایش، تهران: نگاه.
فاضلی، ن. 1395. «زنانه‌شدن فضای شهری در ایران امروز با تکیه بر فضای کلان‌شهر تهران». ویژه‌نامه پژوهش‌نامه زنان، ششم(1): 107-132.
گلشیری، ه. 1380.  باغ در باغ (مجموعه مقالات)، 2ج. تهران: نیلوفر.
فوکو، میشل. 1383. اراده به دانستن، ترجمه ن. سرخوش و ا. جهاندیده. تهران: نی.
ـــــــــــ. 1393. تئاتر فلسفه، ترجمه ن. سرخوش و ا. جهاندیده. تهران: نی.
کامشاد، ح. 1384. پایه‌گذاران نثر جدید فارسی، تهران: نی.
گیدنز، آ. 1387. تجدد و تشخص، ترجمه ن. موفقیان. تهران: نی.
مایلز، ر. 1380. زنان و رمان، ترجمه ع. آذرنگ (جباری). تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
محب­علی، م. 1388. نگران نباش، تهران: چشمه.
والکر، و. و گلفاند،.ا و ویدون، ک. 1393. «نقد فمنیستی». دانش‌نامه نظریه‌های ادبی معاصر، تدوین و ویرایش ا.ر. مکاریک. ترجمه م. مهاجر و م. نبوی. تهران: آگه. 387- 401.
میرعابدینی، ح. 1386. صدسال داستان نویسی ایران، ج4. تهران: چشمه.
ـــــــــــــ . 1387. نقد آثار محمد محمدعلی در دانشگاه الزهرا/ رشد 13 برابری ادبیات زنان در دهه هفتاد، دسترسی در سایت: www.mehrnews.com/news/698731,1387/3/25
میرقدیری، م. 1386. و دیگران، تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
میلز، س. 1392. میشل فوکو، ترجمه م. نوری. تهران: مرکز.
نظری، ع.‌ا. 1391. سوژه، قدرت و سیاست از ماکیاول تا پس از فوکو، تهران: آشیان.
وفی ف. 1381. پرنده من، تهران: مرکز.
ــــــ . 1387. رازی در کوچه‌ها، تهران: مرکز.
ولی‌زاده، و. 1387. «جنسیت در آثار رمان‌نویسان زن ایرانی». فصلنامه نقد ادبی، (1): 191-224.
هیندس، ب. 1390. گفتارهای قدرت از هابز تا فوکو، ترجمه م. یونسی. تهران: شرکت شیرازه کتاب.