دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، پاییز و زمستان 1398 

مقاله پژوهشی

1. بررسی سوژه مدرن در بوف کور صادق هدایت و ملکوت بهرام صادقی

صفحه 7-25

محمدمهدی ابراهیمی فخاری؛ مریم شریف نسب