ظرفیّت‌های زبانی ما-راوی: ملاحظات کاربرد ضمیر اوَل شخص جمع در روایتگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22124/naqd.2023.23673.2428

چکیده

داستان‌هایی که به شیوة ما-روایت بیان می‌شوند، به اعتبار بهره‌گیری از ضمیر اول شخص جمع، از ویژگی‌های منحصربه‌فردی در ساخت برخوردارند. بافت این داستان‌ها حاوی مشخصه‌هایی است که تا پیش از این به صورت مجزا ذیل زاویه‌دیدهای اول شخص مفرد و سوم شخص قرار داده می‌شده‌است. در واقع به نظر می‌رسد روایتگر جمعی موقعیتی روایی برای تجمیع امکانات تکنیکی هر دو شکل از زوایه‌دیدهای یاد شده است. در همین راستا این پژوهش در نظر دارد نشان دهد هر یک از ابعاد تعریف منطقی ضمیر «ما» در پدیدآیی ظرفیت‌های خارق‌العادة روایتگری چگونه عمل می‌کنند. برای دستیابی به این منظور متونی از داستان‌های معاصر فارسی گزینش و مرور شد‌ند. بررسی الگوهای موجود در این داستان‌ها نشان می‌دهد گسترش پیرنگ داستان در گرو سه ویژگی «ضمیر بودگی» با فرآیند مرجع‌یابی، «اول‌شخص بودگی» با مقولة وجه روایی و «جمع بودگی» با افزودن قابلیت تکثر توام با انسجام در شخصیت‌پردازی است. هر یک از موارد یادشده با امکاناتی که در اختیار روایت داستانی قرار می‌دهند، باعث شکل‌گیری و پیش‌روی طرح داستان می‌گردند. دیگر برآیند‌مطالعه مطابق روش مذکور، جدا از تشریح عمل‌کرد این ضمیر در نقش راوی، نوعی طبقه‌بندی قراردادی از داستان‌هایی است که با این شیوة روایتگری خلق شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

We-Narrator's Linguistic Capacities: Practical Considerations of the First Person Plural Pronoun in Narration

نویسندگان [English]

  • Nastaran Shahbazi 1
  • Hosein Bayat 2
1 Ph.D. student of Persian language and literature, Khwarazmi University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Persian Language and Literature, Khwarazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Stories narrated applying a we-narration method using the first plural pronoun own a unique feature in structure. The texture of such stories includes features which previously used the first and the third singular point of view. In fact, it seems that the collective narrator is a narrative situation for utilizing the technical features of both forms mentioned. Considering this, the present research aims to present how each dimension of the logical definition of the pronoun 'we' functions in the creation of the extraordinary capacity of narration.To achieve such a goal, texts from the contemporary Persian stories were selected and reviewed. Examining the existing patterns in these stories shows that the expansion of plot in a story is dependent on three features including Being pronoun with the process of reference finding, Being first singular with the mode of narration and Being plural adding the possibility of multiplication along with coherence in characterization. Each of the aforementioned items providing the story narration with possibilities leads to formation and development of the plot of the story. Another dimension of the research based on the above-mentioned method in addition to the detailed description of the function of this pronoun as the narrator is a kind of adapted categorization of stories which have been created applying this method of narration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • We-Narrative
  • Point of View
  • First Plural Pronoun
  • Contemporary Persian Story