تحلیل مکان در حکایت سیمرغ عطار بر اساس نظریه وجودی هایدگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، گرایش عرفانی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 دانشیار گروه فلسفه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

4 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه مازندارن، بابلسر، ایران.

چکیده

فلسفه ی وجودی هایدگر از جمله نظریات هستی شناسانه در تبیین «وجود» و جهان هستی است که تاثیرات دامنه دار در حوزه های مختلف در قرن بیستم و قرن اخیر داشته است. در فلسفه ی هادیگر مفهوم کلیدی«وجود»، درک خویشتن وجودی در معنای« مکانت وجود» است. هایدگر معتقد است که برای درک وجود باید از "خود" شروع کرد. یعنی این انسان است که باید در ابتدا و راجع به وجود خود بیاندیشد. به عبارتی اولین مکانی که انسان در برخورد با تفکر وجودی هایدگر مواجه است، خود یا خویشتن است. در حقیقت مکانت وجودی جای است که موجودات به عرصه بودن و هستی وارد می شوند. نقش تعاملی موجودات در سیر داستان سیمرغ عطار، با هستی در ساحت مکان، به صورت ویژه ای نمایان می شود. مولفه های قرب و بعد موجودات به وجود، موطن، موجودیت راه و تجمع و همدلی در شکل پذیری هستی، از جمله مواردی هستند که نیازمند بحث و بررسی وجودی است. اگر ما، هر یک از پرنده های داستان را« دازاین» تلقی کنیم، هرموجود، مکان هستی است و به اندازه هر موجود، جهانی متولد می شود. در داستان سیمرغ عطار هر یک از مرغان گرفتار تجارب مکانی غیر واقعی می شوند و مکانی را که در ان به سر می برند، خاطره انگیز می دانند و با دیگر مرغان رهسپار نمی شوند. در این میان فقط سی مرغ به موطن اصلی خود یعنی هستی، موجودیت یا مکانت حقیقی خود باز می گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of place in Simorgh Attar's story based on Heidegger's existential theory

نویسندگان [English]

  • Akram Momeni 1
  • Hossein Hasanpoor alashtya 2
  • Mehdi Khabbazikenari 3
  • Shahram Ahmadi 4
1 PhD student in Persian language and literature, mystical orientation, Babolsar, Iran.
2 Associate Professor, Department of Persian Language and Literature, Mazandaran University, Babolsar, Iran
3 Associate Professor, Department of Philosophy, Mazandaran University, Babolsar, Iran
4 .Associat Professor, Department of Persian Language and Literature, Mazandaran University, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Heidegger's existential philosophy is one of the ontological theories in explaining "existence" and the universe, which has had far-reaching effects in various fields in the 20th century and the last century. In Hudiger's philosophy, the key concept of "existence" is the understanding of existential self in the sense of "place of existence". Heidegger believes that in order to understand existence, one must start from the "self". That is, it is the human being who must think about his existence first. In other words, the first place that a person faces when dealing with Heidegger's existential thought is himself. In fact, the place of existence is the place where beings enter the realm of existence. The interactive role of creatures in the story of Simorgh Atar is shown in a special way with existence in the field of space. The components of proximity and distance of beings to existence, homeland, existence of way and accumulation and empathy in the plasticity of existence are among the things that require existential discussion and investigation. If we consider each of the birds in the story as "Dasein", every being is a place of existence and a world is born as much as every being. In the story of Simorgh Attar, each of the chickens gets caught up in the experiences of an unreal place and they find the place they are in memorable and do not leave with other chickens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attar
  • Altair'
  • s mantiq
  • Heidegger
  • place
  • existence