دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، اسفند 1402 (پیاپی 16) 

مقاله پژوهشی

تحلیل مکان در حکایت سیمرغ عطار بر اساس نظریه وجودی هایدگر

10.22124/naqd.2023.24273.2449

اکرم مومنی؛ حسین حسن پور آلاشتی؛ مهدی خبازی کناری؛ شهرام احمدی


ژست و صیرورت سوژه در غزلی از مولوی

10.22124/naqd.2024.26332.2545

اکرم صفی خانی؛ ابراهیم کنعانی؛ امید وحدانی فر


نقدی بر شاهنامۀ نقّالان مرشد زریری

10.22124/naqd.2024.26213.2536

عباس پارساطلب؛ روح الله هادی؛ علیرضا امامی