زنانگی عرفان، درنگی بر کشف‌الاسرار روزبهان بقلی شیرازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار زبان و ادبیات فارسـی دانـشگاه گیلان. رشت. ایران

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسـی دانـشگاه گیلان. ایران. رشت

چکیده

جهت‌گیری تاریخ تفکر در چیدمان تقابلی، مرد را با خیر، عقل، قانون، نظم و دین؛ و زن را به مثابه «دیگری» و امر مطرود با شر، نفس، قانون‌گریزی، عصیان و عرفان هم‌ردیف کرده‌است. پژوهش حاضر با توجه به ویژگی‌های مشترک و کارکرد عرفان و امر زنانه - در معنای تمرد از نظم دیکته‌شده، منطق خطی و گفتمان تک‌محوری و همچنین با مفصل‌بندی مفاهیمی چون مادینگی اصل حیات، تعلق عشق در نهاد بشری به مادینه روان، قدرت و قابلیت خلاقیت در زن، حضور همواره یک زن در ادیان، اسطوره و... در کنار خدا/ امر متعالی و... وجه/ ساحتی از زنانگی/ انوثت در عرفان را پیش روی مخاطب قرار می‌دهد و از این منظر به خوانش و تحلیل کشف‌الاسرار روزبهان شیرازی می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه طریقه جمال‌پرستی و تجربه زیسته روزبهان، ساحتی زنانه و تنانه را در کشف‌الاسرار رقم زده‌است. این پژوهش تبیین می‌نماید که در رویکرد انسان‌گونه‌انگاری و تکیه‌بر مفهوم زیبایی در ساحت عرفان، استعاره مفهومی/ محوریِ عروس در اندیشه روزبهان با ملحقات و همبسته‌های مباشر و غیر مباشر، شبکه و نظام استعاره‌ای را مفصل‌بندی می‌کند که زیبایی، تنانگی و زنانگی را توأمان نمایندگی می‌نماید؛ استعاره‌ای که نقطه کانونی صورت‌بندی‌های عرفانی روزبهان از حقیقت، پیامبر، فرشتگان/ جبرئیل، پروردگار و خود روزبهان است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mystic femininity A Reflection on the KASHFOLASRAR by Rouzbahan Baghli Shirazi

نویسندگان [English]

  • Negin Binazir 1
  • Mojtaba Houshyarmahboub 2
1 Assistant Professor of Persian Language and Literature, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Doctoral student of Persian language and literature University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

The orientation of the history of thinking in the confrontation arrangement, man with good, reason, law, order and religion; And he has compared the woman as "other" and the rejected thing or evil, ego, lawlessness, rebellion and mysticism. The current research, considering the common characteristics and function of mysticism and the feminine - in the sense of rebellion against the dictated order, linear logic and uniaxial discourse, as well as by detailing concepts such as the materiality of the principle of life, the belonging of love in the human institution to the materiality of the soul, power And the ability of creativity in women, the constant presence of a woman in religions, myths, etc., next to God/the Supreme Being, etc., brings to the audience an aspect/area of femininity/feminity in mysticism, and from this point of view, The reading and analysis of Kashf al-Asrar by Rozbahan Shirazi and shows how Rozbahan's style of beauty and lived experience has established a feminine and bodily dimension in , Kashfolasrar.

This research explains that in the approach of anthropomorphism and relying on the concept of beauty in the field of mysticism, the conceptual/central metaphor of the bride in Rozbahan's thought with the attendant and non-steward adjuncts and correlates elaborates the network and metaphorical system that beauty It represents strength and femininity together; A metaphor that is the focal point of Rozbahan's mystical formulations of truth, prophet, angels/Gabriel, Lord and Rozbahan himself.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mysticism
  • Critical writing
  • Mystic femininity
  • Bride metaphor
  • Rozbahan'؛ s KASHFOLASRAR