ژست و صیرورت سوژه در غزلی از مولوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایران.

2 دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایران.

3 دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران.

چکیده

جستار حاضر به مفهوم ژست و صیرورت سوژه در غزلی از مولوی با رویکردی پدیداری و ژستیک می‌پردازد. برای تبیین چگونگی عملکرد ژست به‌عنوان پدیدار، ابتدا تعریف و کارکرد آن در جهان هستی سوژه مورد بررسی قرار گرفته است؛ سپس ژست در جهان درونی سوژه، به‌مثابۀ پدیدار در جهان بیرونی نشان داده شده و برای این مهم از پدیدارشناسی هگل بهره گرفته شده است. مسئله و هدف این است که چگونه سوژه در فرایند صیرورتی، ساحت‌های مختلف را طی می‌کند و در این مسیر چه عاملی سبب می‌شود او ژست‌های خود را شناسایی کند و سپس آن‌ها را بزُداید. فرض اصلی پژوهش این است که سوژه به‌میانجی و معیت سوژۀ ژستیک (دیگریِ خود) که عامل اصلیِ حرکت سوژه است، ساحت‌های حضور را طی می‌کند. بدین‌سیاق، از وضعیت ناآگاهی عبور می‌کند و در مسیر استعلا قرار می‌گیرد. در این مسیر سوژه با صیرورت و رخدادهای پی‌در‌پی به آگاهی و سپس به خودآگاهی می‌رسد. نتیجۀ پژوهش نشان می‌دهد هستی‌شناسی و استعلا یافتن به نقطه‌ای ساکن منتهی نمی‌شود، بلکه استعلا و شناختِ هستی منوط به صیرورت استعلایی سوژۀ هست‌مند می‌باشد؛ سوژه‌ای که در این فرایند، سه ساحت حضوری، پیشا-رخداد، رخداد و پسا-رخداد را رقم می‌زند. این سه ساحت حضوری، معادل ساحت‌های پدیدارشناسی است که مسیر نوینی در موقعیت هستی‌شناختی سوژه می‌گشاید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

gesture and becoming a subject in a lyric by Rumi

نویسندگان [English]

  • Akram Safikhani 1
  • Ebrahim Kanani 2
  • Omid Vahdanifar 3
1 MA Persian Language and Literature, narrative literature, Department Faculty of Humanities, Kosar University of Bojnord, Bojnord, Iran
2 Associate Professor Department of Persian Language and Literature, Faculty of Humanities, Kosar University of Bojnord, Bojnord, Iran.
3 Associate Professor of Persian Language and Literature, Department Faculty of Humanities, University of Bojnord, Bojnord, Iran.
چکیده [English]

The present article deals with the concept of gestures and the subject's becoming in a lyric by Rumi with a phenomenological and gestural approach. To explain how a gesture functions as a phenomenon, we first defined and functioned it in the universe of the subject; We then show that the gesture is in the inner world of the subject as a phenomenon in the outer world. For this, we used Hegel's phenomenology. The problem and goal is how the subject goes through different areas in the process of becoming, and what factor causes him to identify his poses and then remove them. The main premise of the research is that the subject, through the mediation of the gestural subject (his other), passes through the state of unconsciousness and is on the path of transcendence. In this way, the subject reaches consciousness and then self-awareness through successive events and happenings. The result of the research shows that in this sonnet, ontology and transcendence do not lead to finding a living point, but transcendence and cognition of existence depend on the transcendental transformation of the existential subject; The subject in this process, the three areas of presence, pre-event, event and post-event. These three presence fields are equivalent to phenomenological fields that open a new path in the ontological position of the subject.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive gesture
  • phenomenology
  • subject becoming
  • consciousness and self-awareness
  • Rumi'؛ s lyric