بازنمایی «لکه» با تکیه بر وجه استعاری «چشم» و «نگاه خیره» در رمان شهری که زیر درختان سدر مرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموختۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

دستاوردهای «ژک لاکان» در زمینه‌ی «روان‌کاوی ساختاری»، انقلاب بزرگی در حوزه‌ی نقد پسامدرن به‌وجود آورده است. «نگاه خیره» و «چشم» ‌از ایده‌های کلیدی لاکان به‌شمار می‌رود. به عقیدهی او نگاه خیره میل ناممکن ناخودآگاه را می‌نمایاند؛ درحالی‌که چشم ماهیت بصری دارد و به خودآگاه اشاره می‌کند. امکان مرئی شدن شیء در زیر نگاه خیره، «لکه»‌ای را در نظم تصویری برجای می‌گذارد. لکه هر‌لحظه تصویر را به کام خود می‌کشد و سوژه را مضطرب می‌کند. از میان نویسندگان ایرانی آثار خسرو حمزوی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. فهم جایگاه این نویسنده بدون بررسی رمان «شهری که زیر درختان سدر مرد»، از منظر روان‌کاوانه میسر نخواهد شد. هدف از نگارش مقاله‌ی حاضر تحلیل رمان یاد شده با به‌کار‌گیری نظریه‌ی لاکان و با محوریت مفاهیم «نگاه خیره»، «چشم»، «ابژه‌ی مفقود»، «دیگری بزرگ»، «همان‌انگاری» و «لکه» است. طبق نتایج به عمل آمده شخصیت «جریر» در قالب ابژه‌ی تماشا کارگزاری مشابه «ابژهی مفقود» دارد. نگاه سوژه‌ی کیان به دنبال چیزی میگردد که در ورای تصویر گمشده است؛ ولی تصویر در زیر نگاه جریر به لکه مبدل می‌شود. رمان یاد شده به لحاظ پیچیدگی روانی شخصیت‌ها قابلیت بررسی از جنبه‌های روان‌کاوانه را دارد و نظریه‌ی لاکان الگوی مناسبی برای بررسی این اثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

stain representation relying on the metaphorical "Look" and "Gaze"in the Kingdom that died the cedar trees' novel

نویسنده [English]

  • Akram Mahmoodlou
MA in Persian language and literature, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Jacues Lacan's approach to structural psychoanalysis has created a major revolution in the field of postmoderncriticism. The Gaze and Look is one of the Lacan's key ideas. According to Lacan The gaze, shows the impossible desire unconscious. While the eye has a visual nature, it refers to self- conscious. The possibility of seeing the object under the gaze, leaves a stain on the image order that swallow the image every moment and it annoys the subject. Among the Iranian writers, Khosrow Hamzavi's works have a special place. Understanding the position of this author without examination "The kingdom that died the cedar trees" novel from a psychoanalytical perspective it would not be possible. This article examines the novel bassed on the concepts of "gaze", "look", "lost object", "the Other", "object petit a", replication", "stain". According to the results, Jarrir's characters is in the from a watch object, it has a similarly lost object broker. Kian's subject's gaze seeks out somethings that is lost beyond imagery, but the picture below becomes stain. The novel can be examined in terms of the psychological complexity of the characters and Lacan's theory is a good model for studying this work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • gaze
  • look
  • the lost object
  • the other
  • the stain