ساحت ایدئولوژیک دلالت‌های زبانی-روایی رمان همسایه‌ها: وجهیت نماها و نزاع گفتمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسیِ دورۀ مشترک دانشگاه کردستان و دانشگاه سلیمانیه، سلیمانیه، عراق.

2 استاد گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران.

چکیده

رمان همسایه‌ها با رویکردی رئالیستی به قصد بازنمایی/مقبول‌نمایی دانایی/باور حزبی به روایت درآمده است. همین امر سبب شده است که نشانه‌گشایی از آن مستلزم درک نزاع گفتمانی متنی و وجهیت‌نماهای برسازندۀ آن باشد. در این نوشتار نزاع گفتمانی مندرج در رمان همسایه‌ها با تکیه بر سه نوع وجهیت‌نمای اسم، صفت و قید دلالت‌یابی و تفسیر شده است. نتیجه نشان می‌دهد که ماهیت ایدئولوژیک موضوع بازنمایی و ضرورت تحول سوژۀ داستانی ملازم آن به سطح‌بندی جریان پیرنگ انجامیده است، به طوری که روند روایت را می‌توان به سه دوره پیشاقهرمانی، قهرمانی و تثبیت قهرمانی تقسیم کرد.

با وجود چهار دسته مشارک/خصم گفتمانی در دورۀ پیشاقهرمانی، وجهیت‌نماها بیشتر در خدمت بازنمایی نوعی رخوت و انجماد فکری، شغلی و عاطفی حاکم بر فضای دربردارنده سوژه‌ها از جمله خالد شخصیت اصلی و راوی-کنشگر داستان است. در دورۀ قهرمانی تخاصم جدی میان سوژه‌های حزبی و حاکم در می‌گیرد. هر سه دستۀ وجهیت‌نماها اعم از اسم، صفت و قید همسو با موضع مولف پنهان متن در خدمت مثبت‌نمایی مبارزات سوژه‌های حزبی و منفی‌نمایی دستۀ حاکم قرار می‌گیرد. در دورۀ آخر هم تمامی مصائب خالد و همراهانش در زندان بویژه تحمّل انضباط/تعذیب‌‌ها، مقابله با تمسخر و حرکت رو به جلو به مثابۀ نشانگان تثبیت قهرمانی و مشروعیت آنان فرض شده است. با این وصف روایت در دو خط سیر طولی- هر دوره نسبت به دورۀ قبل- و عرضی – تقابل سوژه‌های حزبی و حاکم- با تکیه بر انواع وجهیت‌نما درصدد مشروعیت‌بخشی به واقعیت برساخته پیرامون باور حزبی است، حتی در مواردی متن دچار بیانه‌زدگی و شعارگویی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The ideological field of the linguistic-narrative implications of the novel Neighbors: modalities and discursive conflict

نویسندگان [English]

  • Amin Hamaradha Mohamad Amin 1
  • Parsa Yaghoobi Janbeh saraei 2
1 Ph.D. student of Persian language and literature under the joint agreement of Kurdistan University and Sulaymani University, Iraq.
2 Professor of Persian Language and Literature, Kurdistan University, Sanandaj, Iran.
چکیده [English]

The novel "Neighbors" has been narrated with a realistic approach in order to represent/popularize party knowledge/belief. This is the reason that deciphering it requires an understanding of the textual discourse conflict and its constructive aspects. In this article, the discursive conflict contained in the novel Neighbors is analyzed and interpreted by relying on three types of modalities: noun, adjective, and adverb. The result shows that the ideological nature of the subject of representation and the necessity of transformation of the subject of the story associated with it has led to the leveling of plot's order, so that the narrative process can be divided into three periods of pre-heroism, heroism and heroism stabilization. Despite the four categories of discourse participants/opponents in the pre-heroism era, the modalities mostly serve to represent a kind of intellectual, occupational and emotional stagnation and freezing that governs the space containing the subjects, including Khaled, the main character and the narrator-actor of the story. During the heroic period, there is a serious conflict between the party(Hezbi) subjects and the ruler. All three categories of modalities, including noun, adjective and adverb, aligned with the position of the hidden author of the text, serve to affirm the struggles of party subjects and negate the ruling class. In the last period, all the sufferings of Khaled and his companions in prison, especially enduring discipline/torture, dealing with ridicule and moving forward, are assumed to be symptoms of their heroism and legitimacy. With this description, the narrative in two ...

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahmad Mahmoud
  • Neighbors novel
  • party orientation
  • discursive conflict
  • modalities