نویسنده = مهدی نجف زاده
تاریخ مفهومی؛ آشکارسازی نزاع‌های ایدئولوژیک و فهم معنای نوین از متن

دوره 5، شماره 2، مهر 1399، صفحه 75-96

10.22124/naqd.2020.14256.1815

محدثه جزائی؛ سیدمحمد علی تقوی؛ سیدحسین اطهری؛ مهدی نجف زاده


برابر خوانی هایدن وایت و گرین بلات در خوانش متون سیاسی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 49-74

مهدی نجف زاده؛ سید مرتضی حافظی