کلیدواژه‌ها = بهرام بیضایی
بررسی هویت، قدرت و دانش در سه ‌بَرخوانی بهرام بیضایی

دوره 2، شماره 2، دی 1396، صفحه 39-69

10.22124/naqd.2018.2806

رضا ترنیان؛ حسین خسروی؛ احمد ابومحبوب


نقد جامعه‌شناختی نمایشنامۀ چهارصندوق بهرام بیضایی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 139-161

فرزانه حیدری؛ محبوبه خراسانی؛ فریدون وحیدا