کلیدواژه‌ها = مکان
تحلیل مکان در حکایت سیمرغ عطار بر اساس نظریه وجودی هایدگر

دوره 8، شماره 2، اسفند 1402

10.22124/naqd.2023.24273.2449

اکرم مومنی؛ حسین حسن پور آلاشتی؛ مهدی خبازی کناری؛ شهرام احمدی