کلیدواژه‌ها = بوف کور
از تربیت (Erziehung) به فرهنگ (Bildung) در تجربه‌ی مدرنیته نزد صادق هدایت

دوره 8، شماره 2، اسفند 1402

10.22124/naqd.2024.26226.2537

هادی قلی پور؛ محمد مهدی رحمتی؛ حمید عباداللهی چنذانق


بررسی سوژه مدرن در بوف کور صادق هدایت و ملکوت بهرام صادقی

دوره 4، شماره 2، مهر 1398، صفحه 7-25

10.22124/naqd.2019.13143.1720

محمدمهدی ابراهیمی فخاری؛ مریم شریف نسب