بررسی پیشنهاد «ادبیات کاربردی» پی‌یر بَیار و ایده«استلزام» شوشانا فلمن از منظر ژک لکان

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری پژوهش هنر، دانشگاه هنر تهران، دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر، استان تهران، شهر تهران، ایران

2 استادیار دانشگاه هنر تهران، دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر، استان تهران، شهر تهران، ایران

چکیده

در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی نخست به طرح برخی انتقادهای مطرح‌شده حول روش «روانکاوی کاربردی» پرداخته‌ایم. آنگاه به بهانه طرح پیشنهاد «ادبیات کاربردی» پی‌یر بَیار و با ارجاع به سمینار هفدهم ژک لکان، آن روی دیگر روانکاوی، به اشکالات و معضلات پیشنهاد بَیار اشاره کرده‌ایم و در خلال بحث مروری داشته‌ایم بر ابعاد ایده «استلزام» نزد شوشانا فلمن که بر فرض رابطه‌ای همزمان درونی و بیرونی بین ادبیات و روانکاوی استوار بوده‌‌است، و ضمن رجوع به ریشه‌های لکانیِ بحث فلمن روشن کرده‌ایم که چرا معتقدیم ایده «استلزام» فلمن، پایگاهی به‌مراتب مستحکم‌تر از پیشنهاد «ادبیات کاربردی» بَیار دارد. سرانجام در بستری که تعمداً برای تضارب آرا ایجاد شد بار دیگر با بازگشت به برخی جوانب نظریه لکانی، ازجمله شرح اصطلاح extimité و نحوه استفاده ظریف لکان از کلمه انگلیسیwithout، این پرسش را مطرح کرده‌ایم که آیا می‌توان گفت روانکاوی بدون ادبیات نیست؟

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Pierre Bayard’s Idea of “Applied Literature” and Shoshana Felman’s Notion of “Implication”: A Lacanian Perspective

نویسندگان [English]

  • Natasha Moharramzadeh 1
  • Masoud Olia 2
1 PhD candidate in Art Research, Tehran University of Art, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor of Art Research, Tehran University of Art, Tehran, Iran
چکیده [English]

Employing a descriptive-analytical method, this article, first of all, deals with some of the criticisms on the methodology of “applied psychoanalysis”. Then, discussing Pierre Bayard’s idea of “applied literature” and, at the same time, referring to the 17th seminar of Jacques Lacan, The Other Side of Psychoanalysis, the paper points out that the terms “applied psychoanalysis” and “applied literature” seem to presuppose an external relationship between literature and psychoanalysis. On the contrary, Felman’s notion of “implication” is based on a simultaneously internal and external relationship between the two domains. In this way, the article highlights the weaknesses of Bayard’s idea and the stronger foundation of Felman’s arguments. Finally, in the context deliberately created for the conflict between these positions and points of view, the paper returns to some other aspects of Lacanian ideas such as the description of the term extimité and his subtle use of the English word “without”, asking whether it can be said that psychoanalysis is not “without” literature.
 
Extended Abstract

Introduction

The present paper aims to identify a special form of relationship between psychoanalysis and literature. It adopts the ideas of Pierre Bayard and Jacque Lacan to examine some of the weakness of applied psychoanalysis. Bayard believes that the literary critic should primarily focus on literature, while the prevalence of different theories, including psychoanalysis, has turned literature into a field for psychoanalysts’ desired harvest. Felman’s idea of implication suggests that Bayard’s applied literature ultimately leads to turning attention from psychoanalysis to literature. In the present paper, we will highlight the weaknesses of Bayard’s ideas and the main principles of Felman’s view.
 

Theoretical Framework

The ideas of Bayard and Lacan about literature and psychoanalysis have been examined and compared here. Felman’s notion of implication also helped us gain a better understanding of Bayard idea of applied literature.
 

Methodology

The present study adopts the descriptive-analytical method. It applies the ideas of Lacan and ShoshanaFelman’s idea of implication to examine the relationship between literature and psychoanalysis.
 

Discussion and Analysis

The conjunction ‘and’, in discussions on ‘literature and psychoanalysis’, indicates a kind of subjugation rather than relationship. Literature seems to be subjugated to psychoanalysis in writings about the relationship between literature and psychoanalysis. After examining the Lacanian roots of Felman’s discussion, we clarified why his ideas of implication is based on stronger foundations compared to Bayard’s idea of applied literature.
 

Conclusion

The relationship between literature and psychoanalysis cannot be reduced to a relationship between two separate fields. Psychoanalysts have explicitly or implicitly named their writings literary texts. It is worth noting that Sigmund Freud received Goethe Prize, rather than a scientific prize, for his contribution to the literary culture and Lacan considered his Écrits a literary text. Based on Felman’s idea of implication we tried to show that a change in our attitude toward both fields of literature and psychoanalysis is needed.
 
Bibliography
Bayard, P. 1999. “Is It Possible to Apply Literature to Psychoanalysis?”. American Imago 56/3: 207-219.
Felman, Sh. 1985. Literature and Psychoanalysis: The Question of Reading: Otherwise. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
Felman, Sh. 2003. Writing and Madness: Literature, Philosophy, Psychoanalysis. M. Noel Evans et al. (trans.). Stanford: Stanford University Press.
Lacan, J. 1966. Écrits. Paris: Seuil.
Lacan, J. 1991. L’Envers de la Psychanalyse. Paris: Seuil.
Lacan, J. 1992. The Ethics of Psychoanalysis. J. A. Miller (ed.). D. Porter (trans.). New York/London: W. W. Norton and Company.
Lacan, J. 2007. The Other Side of Psychoanalysis. J. A. Miller (ed.). R. Grigg (trans.). New York/London: W. W. Norton and Company.
Movalleli, M. 1391 [2002]. Mabani-ye Ravankavi-e Freud-Lacan. Tehran: Nay.
Rabaté, J. M. 2012. “Psychoanalysis Applicable or Inapplicable: The Case of Literature.” The Literary Lacan: From Literature to Lituraterre and Beyond. Santanu Biswas (ed). Salt Lake City: Seagull Books.
Rabaté, J. M. 2014. The Cambridge Introduction to Literature and Psychoanalysis. Cambridge: Cambridge University Press.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Applied Psychoanalysis
  • Applied Literature
  • Theory of Implication
  • Jacques Lacan
دلشاد، ش. و حسینی، ز. 1399. «خوانش و تحلیل لاکانی حکایت حیّ‌بن یقضان از ابن طفیل». مجله لسان مبین، (39): 2-19.
عادل، ش. و گنجه‎ای، م. 1398. «ابژه غایب و نگاه مخاطب: ابژه غایب ژاک لکان و نقد روانکاوانه فیلم». مجله مطالعات میان‌رشته‌ای ارتباطات و رسانه، (4): 141-168.
صنعتی، م. 1386. «تولد، تحول و گستره نقد روان‌کاوانه». پژوهشنامه فرهنگستان هنر، (4): 65-92.
موللی، م. 1391. مبانی روانکاوی فروید ـ لکان. تهران: نی.
Bayard, P. 1999. "Is It Possible to Apply Literature to Psychoanalysis?". American Imago, Vol. 56(3): 207-219.
Bonaparte, M. 1949. The Life and Works of Edgar Allan Poe: A Psychoanalytic Interpretation, New York: Imago Publishing Company.
Derrida, J. 1988. "The Purveyor of Truth". Trs. A. Bass. in The Purloined Poe: Lacan, Derria & Psychoanalytic Reading, W. Richardson, J.P. Muller Eds. Baltimore: John Hopkins Press. 173-212.
Evans, D. 1996. An Introductory Dictionary of Lacanian Psychoanalysis, New York: Routledge.
Felman, S. 1985. Literature and psychoanalysis: The Question of Reading: Otherwise, Baltimore: John Hopkins University Press.
Freud, S. 2001. Totem and Taboo, Trs. J. Strachey. London: Routledge.
Mijolla,  A. de. 2005. International Dictionary of Psychoanalysis, Detroit: Thomson Gale.
Miller, J-A. 1994. “Extimaté”. in Lacanian Theory of Discourse, Ed. M. Bracher.  New York & London: New York University Press.74-87.
Muller, J. P. and Richardson, W. J. 1988. The Purloined Poe : Lacan, Derria & Psychoanalytic Reading, London and Baltimore: John Hopkins Press.
Lacan, J. 1966. Écrits, Paris: Seuil. (É)
Lacan, J. 2006. Écrits, trs. B. Fink. New York & London: Norton &  Company. (E)
Lacan, J. 1991.  L'Envers de la Psychanalyse, Paris: Seuil. (Sé XVII )
Lacan, J. 1992a. L'éthique de la psychanalyse. Paris: Seuil. (Sé VII)
Lacan, J. 1992b. The Ethics of  Psychoanalysis, edited by J.-A. Miller, trs. D. Porter. New York & London: Norton &Company. (S VII)   
Lacan, J . 1987. "Homage to Marguerite Duras, on  Le Ravissement de Lol V. Stein",  trs. R. Connor. in Duras by Duras, San Francisco: City Lights. 122-129. (HMD)
Lacan, J. 2007. The Other Side of Psychoanalysis, Ed. J.-A. Miller. Trs. R. Grigg. New York & London: Norton &Company.  (S XVII)
Rabaté, J-M. 2001. Jacques Lacan: Psychoanalysis and the subject of literature. London: Palgrave.
Rabaté, J-M. 2012. "Psychoanalysis Applicable or inapplicable: The case of Literature". in The Literary Lacan: From Literature to Lituraterre and Beyond, Ed. S. Biswas. Salt Lake City: Seagull Books. 51-85.
Rabaté, J-M. 2014. The Cambridge Introduction to Literature and Psychoanalysis, Cambridge: Cambridge University Press.
Žižek, S. 2007. Enjoy Your Symptom!, London: Routledge.