دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395 ((شماره پیاپی 2)) 
5. بررسی جنسیت در شعر کودک و نوجوان از منظر جامعه‌شناسی بدن

صفحه 105-123

نجمه بهمدی مقدس؛ سید مهدی زرقانی؛ پارسا یعقوبی جنبه سرایی


فایل PDF کامل این شماره از مجله

8. فایل PDF شماره 2 مجله

صفحه 5-176