دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، مهر 1395 (پیاپی 2) 
بررسی جنسیت در شعر کودک و نوجوان از منظر جامعه‌شناسی بدن

صفحه 105-123

نجمه بهمدی مقدس؛ سید مهدی زرقانی؛ پارسا یعقوبی جنبه سرایی