موضوعات = فلسفه و نظریۀ ادبی
پیامدهای منطق حاکم بر تکوین میلِ درون‌ماندگار در فلسفه‌ ادبیاتِ ژیل دلوز

دوره 7، شماره 2، بهمن 1401

10.22124/naqd.2023.24389.2452

مجتبی شیدا؛ شمس الملوک مصطفوی؛ شهلا اسلامی


نظریه ادبی و نسبت آن با فلسفه قاره‌ای (با تأکید بر نظریه‌های خواننده‌محور)

دوره 7، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 213-242

10.22124/naqd.2023.22468.2379

حامد توکلی دارستانی؛ قدرت قاسمی پور؛ علیرضا نیکویی


مواجهه در (غیاب!)؛ اصول اساسی دیالوگ میان نظریه‌های ادبی نامتجانس

دوره 5، شماره 2، مهر 1399، صفحه 181-202

10.22124/naqd.2020.14271.1816

بهروز سلطانی؛ احمد رضی؛ علیرضا نیکویی