دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، فروردین 1397، صفحه 5-163 (پیاپی 5) 

مقاله پژوهشی

نقد کاربست ساختگرایی تکوینی گلدمن بر رمان‌های فارسی

صفحه 5-19

10.22124/naqd.2019.3262

نرجس افشاری؛ محمد پارسا نسب؛ حمید عبداللهیان؛ حبیب الله عباسی