دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، بهار و تابستان 1397، صفحه 5-163 

مقاله پژوهشی

1. نقد کاربست ساختگرایی تکوینی گلدمن بر رمان‌های فارسی

صفحه 5-19

نرجس افشاری؛ محمد پارسا نسب؛ حمید عبداللهیان؛ حبیب الله عباسی