دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، مهر 1397، صفحه 5-166 (پیاپی 6) 
خوانش لکانی رمان عامه پسند پریچهر

صفحه 121-141

10.22124/naqd.2019.10664.1479

فاطمه نسا صابری؛ مصطفی صدیقی؛ فرامرز خجسته