دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، پاییز و زمستان 1397، صفحه 5-166 
6. خوانش لکانی رمان عامه پسند پریچهر

صفحه 121-141

فاطمه نسا صابری؛ مصطفی صدیقی؛ فرامرز خجسته