دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، فروردین 1399، صفحه 7-194 (پیاپی 9) 

مقاله مروری

نگاهی به سطوح شناختی در مکتب نیترا

صفحه 49-70

10.22124/naqd.2020.13868.1785

فاطمه تقی نژاد رودبنه؛ فیروز فاضلی؛ محمود رنجبر


تحلیل جامعه‌شناسی بدن در شاهنامه با تکیه بر پیکرینگی خاندان سام

صفحه 143-167

10.22124/naqd.2020.13912.1788

علی ضیاءالدّینی دشتخاکی؛ مه‌دخت پورخالقی چترودی؛ علی یوسفی