دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، بهار و تابستان 1399 

مقاله مروری

3. نگاهی به سطوح شناختی در مکتب نیترا

صفحه 49-70

فاطمه تقی نژاد رودبنه؛ فیروز فاضلی؛ محمود رنجبر


مقاله پژوهشی

4. بررسی و تحلیل اندیشه‌های سوسیالیستی در شعر دو شاعرحزبی فارسی

صفحه 71-93

منوچهر جوکار؛ پروین گلی زاده؛ فاطمه روان


7. تحلیل جامعه‌شناسی بدن در شاهنامه با تکیه بر پیکرینگی خاندان سام

صفحه 143-167

علی ضیاءالدّینی دشتخاکی؛ مه‌دخت پورخالقی چترودی؛ علی یوسفی