دوره و شماره: دوره 6، شماره 2 - شماره پیاپی 12، اسفند 1400، صفحه 5-293 (پیاپی 12) 

مقاله مروری

خودآگاهی در رمان؛ بررسی آرای هگل و باختین

صفحه 167-188

10.22124/naqd.2022.16163.1970

مریم السادات حسینی سیرت؛ یوسف شاقول


مقاله پژوهشی

تأویل و نقد ماهیت آن در مثنوی معنوی با تکیه بر آرای پل ریکور

صفحه 189-214

10.22124/naqd.2022.15886.1954

زهرا صابری نیا؛ نرگس محمدی بدر؛ فاطمه کوپا؛ فرهاد درودگریان