بازخوانی گفتمانی مبحث «انقلاب ادبی» در ایران

دوره 7، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 207-232

10.22124/naqd.2022.22500.2380

مجید بهره ور؛ فرشاد جلیل پیران


روان‌زخم و پیامدهای آن با تأکید بر دیدگاه اسلاوی ژیژک

دوره 5، شماره 2، مهر 1399، صفحه 231-276

10.22124/naqd.2020.11244.1542

سید رحیم موسوی نیا؛ مهسا دهاقانی؛ کریم لویمی مطلق


نشانه ـ معناشناسی روایتی شطح‌گونه از کتاب معارف بهاءولد

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 235-258

10.22124/naqd.2021.17424.2079

صدیقه نصری؛ محمدرضا نصراصفهانی؛ اسحاق طغیانی اسفرجانی


خطاب و فراخوانی جنسیتی سوژه‌ها در داستان‌های صادق هدایت

دوره 5، شماره 2، مهر 1399، صفحه 277-298

10.22124/naqd.2020.15824.1950

پارسا یعقوبی جنبه سرایی؛ مرجان کامیاب


نظریه ادبی و نسبت آن با فلسفه قاره‌ای (با تأکید بر نظریه‌های خواننده‌محور)

دوره 7، شماره 2، بهمن 1401

10.22124/naqd.2023.22468.2379

حامد توکلی دارستانی؛ قدرت قاسمی پور؛ علیرضا نیکویی


بررسی روایی و نقد ژانری نفثه‌المصدور

دوره 7، شماره 2، بهمن 1401

10.22124/naqd.2023.22760.2398

معصومه غیوری؛ محمدعلی خزانه دارلو