مواجهه در (غیاب!)؛ اصول اساسی دیالوگ میان نظریه‌های ادبی نامتجانس

دوره 5، شماره 2، مهر 1399، صفحه 181-202

10.22124/naqd.2020.14271.1816

بهروز سلطانی؛ احمد رضی؛ علیرضا نیکویی


پیامدهای منطق حاکم بر تکوین میلِ درون‌ماندگار در فلسفه‌ ادبیاتِ ژیل دلوز

دوره 7، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 189-211

10.22124/naqd.2023.24389.2452

مجتبی شیدا؛ شمس الملوک مصطفوی؛ شهلا اسلامی


درآمدی به نظریه نثر

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 191-210

10.22124/naqd.2021.15332.1908

علیرضا فولادی


تحلیل سپهر نشانه‌ای شعر «در آستانه»‌ احمد شاملو بر اساس نظریة یوری لوتمان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1401

10.22124/naqd.2023.23960.2441

فیروز فاضلی؛ سید احمد طباطبایی


بحران رشد شخصیت در «درخت گلابی» نوشته گلی ترقی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 183-206

10.22124/naqd.2022.20832.2284

مهدی جاویدشاد؛ سحر خوش سرور


تأویل و نقد ماهیت آن در مثنوی معنوی با تکیه بر آرای پل ریکور

دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 189-214

10.22124/naqd.2022.15886.1954

زهرا صابری نیا؛ نرگس محمدی بدر؛ فاطمه کوپا؛ فرهاد درودگریان


نظریه ادبی و نسبت آن با فلسفه قاره‌ای (با تأکید بر نظریه‌های خواننده‌محور)

دوره 7، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 213-242

10.22124/naqd.2023.22468.2379

حامد توکلی دارستانی؛ قدرت قاسمی پور؛ علیرضا نیکویی


بازخوانی گفتمانی مبحث «انقلاب ادبی» در ایران

دوره 7، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 207-232

10.22124/naqd.2022.22500.2380

مجید بهره ور؛ فرشاد جلیل پیران


روان‌زخم و پیامدهای آن با تأکید بر دیدگاه اسلاوی ژیژک

دوره 5، شماره 2، مهر 1399، صفحه 231-276

10.22124/naqd.2020.11244.1542

سید رحیم موسوی نیا؛ مهسا دهاقانی؛ کریم لویمی مطلق


نشانه ـ معناشناسی روایتی شطح‌گونه از کتاب معارف بهاءولد

دوره 6، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 235-258

10.22124/naqd.2021.17424.2079

صدیقه نصری؛ محمدرضا نصراصفهانی؛ اسحاق طغیانی اسفرجانی


خطاب و فراخوانی جنسیتی سوژه‌ها در داستان‌های صادق هدایت

دوره 5، شماره 2، مهر 1399، صفحه 277-298

10.22124/naqd.2020.15824.1950

پارسا یعقوبی جنبه سرایی؛ مرجان کامیاب